تغذیه و تیپ بدنی

تغذیه مناسب تیپ بدنی

تغذیه برای هر شخصی خاص و منحصر به فرد است .مشتریان زیادی مراجعه می کنند که می خواهند به آنها گفته شود چه تغذیه مناسب تیپ بدنی و چه زمانی بخورند. همیشه من این هدف را دنبال می کردم که بتوانم سلامتی و شادابی را برای دیگران خیلی راحت و آسان فراهم کنم.