آب پنیر جدا شده

مکمل های پروتینی

مکمل های پروتینی  یک ترکیب بسیار حیاتی برای رشد و حفظ عضله ، بهبود و ترمیم عضله است و پروتین همچنین تاثیر بسیار زیادی بر تقویت و عملکرد عضله دارد. برای عضله سازی ، مصرف مقادیر مناسبی از پروتین بسیار با کیفیت در زمان مناسب بسیار لازم و ضروری است