قبل ازتمرین

قبل از تمرین

قبل از تمرین : بدن تان را آماده کنید قبل از تمرین بدن تان را آماده کنید این بهترین زمان برای آماده سازی بدن برای اجرا است. با توجه به مصرف مکمل های مناسب در زمان مناسب ، مطمئن باشید که شما یک بستر داخلی مناسبی را برای انجام تمرین شدید از ابتدا تا انتهای…